Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων

exof_algebra_a

Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων

Σχολικό Βιβλίο

Ασκήσεις
Εισαγωγή

Ε.2 Σύνολα

Κεφάλαιο 2

2.1 Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους. (Τυπολόγιο- Ασκήσεις σε doc ή pdf μορφή)

2.2 Διάταξη Πραγματικών Αριθμών. (Τυπολόγιο- Ασκήσεις) – Διαγ1– Διαγ2test

2.3 Απόλυτη Τιμή Πραγματικών Αριθμών

2.4 Ρίζες Πραγματικών Αριθμών (Διαγ)

Επαναληπτικά Διαγωνίσματα (1 ,2, Λύσεις)

Κεφάλαιο 3

3.1 Εξισώσεις 1ου Βαθμού.

3.2 Η εξίσωση χν

3.3 Εξισώσεις 2ου Βαθμού. (Τυπολόγιο- Ασκήσεις, τεστ)

Κεφάλαιο 4

4.1 Ανισώσεις 1ου Βαθμού.

4.2 Ανισώσεις 2ου Βαθμού. (Ασκήσεις, τεστ)

Κεφάλαιο 5

5.1 Ακολουθίες.

5.2 Αριθμητική πρόοδος, εκτός της υποπαραγράφου “άθροισμα ν διαδοχικών όρων αριθμητικής προόδου”.

5.3 Γεωμετρική πρόοδος, εκτός της υποπαραγράφου “άθροισμα ν διαδοχικών όρων γεωμετρικής προόδου”.

Επαναληπτικό Διαγώνισμα (1)

Κεφάλαιο 6

6.1 Η έννοια της συνάρτησης.

6.2 Γραφική παράσταση συνάρτησης, εκτός της υποπαραγράφου “απόσταση σημείων”.

6.3 Η Συνάρτηση f(x)=ax+b, εκτός της κλίσης ευθείας ως λόγος μεταβολής. (Ασκήσεις)

Κεφάλαιο 7

7.1 Μελέτη της Συνάρτησης f(x)=ax2.

7.3 Μελέτη της Συνάρτησης f(x)=ax2+βχ+γ.