Άλγεβρα

exof_genikis_b

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ύλη 2017-18)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : Συστήματα
1.2 Μη Γραμμικά Συστήματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : Ιδιότητες Συναρτήσεων (Θεωρία)
2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης (Ασκήσεις)(Tεστ)
2.2 Κατακόρυφη-Οριζόντια Μετατόπιση Καμπύλης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : Τριγωνομετρία (Τυπολόγιο)
3.1 Τριγωνομετρικοί Αριθμοί Γωνίας
3.2 Βασικές Τριγωνομετρικές Ταυτότητες (χωρίς την απόδειξη της ταυτότητας 4)
3.3 Αναγωγή στο 1ο Τεταρτημόριο
3.4 Οι Τριγωνομετρικές Συναρτήσεις (Ασκήσεις)
3.5 Βασικές Τριγωνομετρικές Εξισώσεις (Διαγώνισμα, Λύσεις)
3.6 Τριγωνομετρικοί Αριθμοί Αθροίσματος Γωνιών (χωρίς τις αποδείξεις των τύπων)
3.7 Τριγωνομετρικοί Αριθμοί της Γωνίας 2α (χωρίς τις αποδείξεις των τύπων)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο : Πολυώνυμα-Πολυωνυμικές Εξισώσεις
4.1 Πολυώνυμα
4.2 Διαίρεση Πολυωνύμων
4.3 Πολυωνυμικές Εξισώσεις και Ανισώσεις
4.4 Εξισώσεις και Ανισώσεις που ανάγονται σε Πολυωνυμικές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο : Εκθετική και Λογαριθμική Συνάρτηση
5.1 Εκθετική συνάρτηση
5.2 Λογάριθμοι (χωρίς την απόδειξη του τύπου αλλαγής βάσης)
5.3 Λογαριθμική συνάρτηση (να διδαχθούν μόνο οι λογαριθμικές συναρτήσεις με βάση το 10 και το e).

Εξετάσεις Προσομοίωσης Ενδοσχολικών Εξετάσεων