Εισαγωγή στην C

Καλές ιστοσελίδες τρίτων: #1#2#3,

 

Εισαγωγικές έννοιες

 • Στην C επιτρέπονται τα πεζά και κεφαλαία γράμματα του λατινικού αλφαβήτου (a – z, A – Z ), τα ψηφία 0-9 και οι ειδικοί χαρακτήρες ~ ‘ ! @ # % ^ u0026amp; * ( ) _ – + = | { } [ ] : ; ” ‘ < > , . ? / . Καλό είναι να αποφεύγεται η χρήση κεφαλαίων γραμμάτων.
 • Για σχόλιο μιας γραμμής χρησιμοποιούμε // αλλιώς /*    */.
 • Τα ονόματα των μεταβλητών προκύπτουν από συνδυασμό γραμμάτων, ψηφίων και της κάτω παύλας (_). Πρέπει όμως υποχρεωτικά να ξεκινούν με γράμμα ή κάτω παύλα (_). Η C κάνει διάκριση πεζών- κεφαλαίων που σημαίνει ότι οι μεταβλητές y1 kai Y1 είναι διαφορετικές.
 • Οι Δεσμευμένες Λέξεις είναι λέξεις που χρησιμοποιεί η C αποκλειστικά και δεν μπορούμε συνεπώς να τις χρησιμοποιήσουμε σαν ονόματα μεταβλητών, συναρτήσεων κλπ. Οι λέξεις αυτές είναι: auto, break, case, char, const, continue, default, do, double, else, enum, extern, float, for, goto, if, int, long, register, return, short, signed, sizeof, static, struct, switch, typedef, union, unsigned, void, volatile, while, _Packed .
 • Οι τελεστές χωρίζονται σε
  • αριθμητικούς : +, -, *, /, % (mod), ++, –. Η διαίρεση ακέραιων αριθμών δίνει ακέραιο αφού τα δεκαδικά φεύγουν. Η διαίρεση πραγματικών κανονικά.Π.χ. 1/2 επιστρέφει 0, ενώ 1.0/2.0 επιστρέφει 0.5. Το % επιστρέφει το υπόλοιπο της διαίρεσης. Αν η μεταβλητή w έχει την τιμή 10, τότε οι τελεστές++ και — αυξάνουν και μειώνουν την μεταβλητή κατά μία μονάδα, δηλ w++ και w– έχουν σαν αποτέλεσμα η μεταβλητή να γίνει 11 και 9 αντίστοιχα.
  •  συγκριτικούς : >, >=, <, <=, == (ίσο), != (διάφορο) και
  • λογικούς: (όχι), u0026amp;u0026amp; (και), || (ή)
 • Η C υποστηρίζει τους ακόλουθους αριθμητικούς τύπους δεδομένων

ΑΚΕΡΑΙΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Τύπος Χώρος που καταλαμβάνει Εύρος τιμών
char 1 byte -128 έως 127 ή 0 έως 255
unsigned char 1 byte 0 έως 255
signed char 1 byte -128 εως 127
int 2 ή 4 bytes -32,768 to 32,767 or -2,147,483,648 to 2,147,483,647
unsigned int 2 ή 4 bytes 0 to 65,535 or 0 to 4,294,967,295
short 2 bytes -32,768 to 32,767
unsigned short 2 bytes 0 to 65,535
long 4 bytes -2,147,483,648 to 2,147,483,647
unsigned long 4 bytes 0 to 4,294,967,295

 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ή ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΑΚΕΡΑΙΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Τύπος Χώρος που καταλαμβάνει Εύρος τιμών Πλήθος Δεκαδικών
float 4 bytes 1.2E-38 to 3.4E+38 6
double 8 bytes 2.3E-308 to 1.7E+308 15
long double 10 bytes 3.4E-4932 to 1.1E+4932 19

 

Μία από τις δημοφιλέστερες εντολές είναι η printf() που χρησιμοποιείται για την εμφάνισε δεδομένων στην οθόνη του υπολογιστή.

 

Η εντολή if

 

Η γενική μορφή της εντολής if είναι:

Τα τμήματα else if και else είναι προαιρετικά και συνεπώς μπορούν να παραλειφθούν.

 

 

Η εντολή switch

 

 

 

 

 

Οι εντολές επανάληψης

 

 

While Do For

 

 

 

 

Το πρώτο μας πρόγραμμα

 

Ας ξεκινήσουμε με ένα απλό πρόγραμμα το οποίο διαβάζει δύο αριθμούς από ένα αρχείο (data.in) και στην συνέχεια αποθηκεύει το άθροισμα τους σε ένα άλλο αρχείο (data.out).