Εισαγωγή στην PHP

Προαπαιτούμενα

Για την καλύτερη κατανόηση της PHP πρέπει να γνωρίζετε : HTML, CSS και JavaScript.

Μπορείτε να τρέχετε κώδικα Php και να βλέπετε τα αποτέσματα  στην διεύθυνση http://phpfiddle.org

Τι είναι η PHP?

Γλώσσα προγραμματισμού για τη δημιουργία σελίδων web με δυναμικό περιεχόμενο.Ο κώδικας PHP “τρέχει” στον server και στέλνει στο πρόγραμμα πλοήγησης μας (browser) την ιστοσελίδα σε μορφή HTML. Είναι ιδιαίτερα δημοφιλής και δωρεάν.

Εισαγωγικές Πληροφορίες

 • Οι εντολές PHP περικλείονται μεταξύ του <?php και του ?>
 • Κάθε μία εντολή PHP πρέπει στο τέλος να έχει ; (ερωτηματικό)
 • Οι εντολές είτε γραφούν με κεφαλαία είτε με μικρά γράμματα είναι το ίδιο (δεν είναι case-sensitive).
 • Οι μεταβλητές αρχίζουν με $, δεν χρειάζεται να δηλωθούν και γίνεται διάκριση κεφαλαίων και μικρών (case-sensitive). Έτσι οι μεταβλητές $t και $T είναι διαφορετικές.
 • Τα αρχεία με κώδικα PHP έχουν την κατάληξη .php.
 • Για σχόλια  μιας γραμμής χρησιμοποιούνται τα σύμβολα // ή # ενώ για περισσότερες γραμμές τα σύμβολα /* και */

Ένα απλό παράδειγμα

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>My first PHP page</h1>

<?php
echo "Το πρώτο πρόγραμμα μου σε PHP!";
?>  

</body>
</html>

Η εντολή echo απλά εμφανίζει το κείμενο που ακολουθεί.

Οι Σταθερές (Constants)

Οι σταθερές είναι σαν τις μεταβλητές μόνο που

 • η τιμή που παίρνουν δεν μπορεί να αλλάξει
 • δεν έχουν το σύμβολο $ στην αρχή του ονόματός τους όπως οι μεταβλητές.
 • θεωρούνται αυτόματα καθολικές (global) σ’ όλο το script, σ’ αντίθεση με τις μεταβλητές.

Για να ορίσουμε μια σταθερά γράφουμε define(“όνομα σταθεράς”, “Τιμή σταθεράς”, TRUE ή FALSE). Όταν θέλουμε το όνομα της σταθεράς να είναι Case-sensitive τότε γράφουμε FALSE (default) αλλιώς TRUE.

 

Οι Τελεστές

Αριθμητικοί +,-,/,*,% (mod),**(δύναμη)

Εκχώρησης Χρησιμοποιούνται για αριθμητικές τιμές. Η έκφραση $x=$y σημαίνει οτι η μεταβλητή x θα πάρει την τιμή της μεταβλητής y.

Τελεστής Ισοδυναμεί
$x = $y $x =$ y
$x += $y $x = $x +$ y
$x -= $y $x = $x -$y
$x *= $y $x = $x *$y
$x /= $y $x = $x / $y
$x %=$ y $x = $x % $y

Συγκριτικοί Τελεστές

Χρησιμοποιούνται για αριθμούς και κείμενο.

Τελεστής Αποτέλεσμα
$x == $y Επιστρέφει την τιμή αληθής εάν οι δύο μεταβλητές είναι ίσες
$x === $y Επιστρέφει την τιμή αληθής εάν οι δύο μεταβλητές είναι ίσες και του ιδίου τύπου.
$x != $y Επιστρέφει την τιμή αληθής εάν οι δύο μεταβλητές ΔΕΝ είναι ίσες
$x <> $y Επιστρέφει την τιμή αληθής εάν οι δύο μεταβλητές ΔΕΝ είναι ίσες
$x !== $y Επιστρέφει την τιμή αληθής εάν οι δύο μεταβλητές ΔΕΝ είναι ίσες ή  δεν είναι του ίδιου τύπου
$x > $y
$x < $y
$x >= $y
$x <= $y

Τελεστές αυξομείωσης μεταβλητών

Τελεστής Αποτέλεσμα
++$x Αυξάνει $x κατά 1 και μετά επιστρέφει $x
$x++ Επιστρέφει $x και μετά αυξάνει $x κατά 1
–$x Μειώνει $x κατά 1 και μετά επιστρέφει $x
$x– Επιστρέφει $x και μετά μειώνει $x κατά 1

 

Λογικοί Τελεστές

Τελεστής Όνομα Παράδειγμα Αποτέλεσμα
and  και $x and $y Αληθής εάν και οι δύο τελεστέοι είναι αληθής.
or ή $x or $y Αληθής εάν ένας τουλάχιστον τελεστέος είναι αληθής.
xor Xor $x xor $y Αληθής εάν ένας από τους τελεστέους είναι αληθής όχι και οι δύο.
u0026amp;u0026amp; και $x u0026amp;u0026amp; $y Αληθής εάν και οι δύο τελεστέοι είναι αληθής.
|| ή $x || $y Αληθής εάν ένας τουλάχιστον τελεστέος είναι αληθής.
! Οχι !$x Αληθής εάν τελεστέος είναι ψευδής και το αντίστροφο.

Τελεστές Πινάκων

Operator Name Example Result
+ Union $x + $y Union of $x and $y
== Equality $x == $y Returns true if $x and $y have the same key/value pairs
=== Identity $x === $y Returns true if $x and $y have the same key/value pairs in the same order and of the same types
!= Inequality $x != $y Returns true if $x is not equal to $y
<> Inequality $x <> $y Returns true if $x is not equal to $y
!== Non-identity $x !== $y Returns true if $x is not identical to $y

 

 

Χειρισμός κειμένων

Τα κείμενα πρέπει να περικλείονται ανάμεσα σε εισαγωγικά. μονά (‘) ή διπλά (“). Η μόνη διαφορά είναι ότι στα διπλά εισαγωγικά οι μεταβλητές αντικαθίστανται από τις τιμές τους.

 $x = "Μαρία";
 echo 'Το όνομα της κοπέλας είναι : $x'.'<br>';
 echo "Το όνομα της κοπέλας είναι : $x"."<br>";

Ο παραπάνω κώδικας θα εμφανίσει το αποτέλεσμα:
Το όνομα της κοπέλας είναι : $x
Το όνομα της κοπέλας είναι : Μαρία

H PHP διαθέτει αρκετές συναρτήσεις για διαχείριση κειμένων. Περισσότερα εδώ.

Οι χαρακτήρες διαφυγής (escape characters), δηλ. ο συνδυασμός του χαρακτήρα και ενός γράμματος, χρησιμοποιούνται για να επισημάνουν ότι ο χαρακτήρας που ακολουθεί τον χαρακτήρα (backslash) θα πρέπει να έχει ειδική αντιμετώπιση. Για παράδειγμα, αν θελήσουμε να εμφανίσουμε το string “Και μετά είπε, “Είναι εκπληκτικό!”, που ήταν αλήθεια”, θα χρειασθούμε τους χαρακτήρες διαφυγής επειδή έχουμε διπλά εισαγωγικά μέσα σ’ άλλα διπλά εισαγωγικά.

Ακολουθεί μια λίστα με τους χαρακτήρες διαφυγής της PHP :

Εμφανίζει τον χαρακτήρα ως διπλό εισαγωγικό
Εμφανίζει τον χαρακτήρα ως μονό εισαγωγικό
n Κάνει αλλαγή γραμμής
t Εκτυπώνει τον χαρακτήρα tab
r Αλλάζει γραμμή (δεν χρησιμοποιείται πολύ συχνά)
$ Εμφανίζει τον χαρακτήρα του δολαρίου
\ Εμφανίζει τον χαρακτήρα

 

Ακολουθεί ένα παράδειγμα με τη χρήση των χαρακτήρων διαφυγής :

<?php

$MyString = "Έτσι γράφουμε τα "διπλά" εισαγωγικά";

$MySingleString = 'Και έτσι τα 'μονά' εισαγωγικά';

$MyNonVariable = "Έχω $20 στην τσέπη μου";

$MyNewline = "Εδώ έχουμε αλλαγή γραμμήςn";

$MyFile = "c:\windows\system32\myfile.txt";

?>

 

Τύποι Δεδομένων

 • String
 • Integer (-2,147,483,648 εως 2,147,483,647)
 • Float (floating point numbers – also called double)
 • Boolean
 • Array
 • Object
 • NULL
 • Resource

Παραδείγματα:

<?php 
$x1 = "Hello world!";
$x2 = 7;
$x3 = 7.34;
$x4 = true;
$x5= array("Paros","Ios","Samos");

class Car {
  function Car() {
    $this->model = "VW";
  }
}
// create an object
$herbie = new Car();
// show object properties
echo $herbie->model;

$x6 = null;
?>

 

Η εντολή If

if (συνθήκη) {
  εντολές που εκτελούνται αν η συνθήκη είναι αληθής;
}
if (συνθήκη) {
  εντολές που εκτελούνται αν η συνθήκη είναι αληθής;
} else {
  εντολές που εκτελούνται αν η συνθήκη είναι ψευδής;
}
if (συνθήκη 1) {
  εντολές που εκτελούνται αν η συνθήκη είναι αληθής;
} elseif (συνθήκη 2) {
  εντολές που εκτελούνται αν η συνθήκη είναι αληθής;
} else {
  εντολές που εκτελούνται αν όλες οι συνθήκες είναι ψευδής;
}
switch (n) {
  case label1:
    code to be executed if n=label1;
    break;
  case label2:
    code to be executed if n=label2;
    break;
  case label3:
    code to be executed if n=label3;
    break;
  ...
  default:
    code to be executed if n is different from all labels;
}

 

Εντολές Επανάληψης

while (condition is true) {
  εντολές για εκτέλεση;
}
do {
  εντολές για εκτέλεση;
} while (condition is true);
for (init counter; test counter; increment counter) {
  εντολές για εκτέλεση;
}
foreach ($array as $value) {
  εντολές για εκτέλεση;
}

 

Συναρτήσεις

Η γενική μορφή μιας συνάρτησης είναι:

function ονομα_συνάρτησης(λίστα παραμέτρων) {
  εντολές για εκτέλεση;
  return τιμή;
}

Παράδειγμα

<?php
function mesos_oros($x, $y) {
  $z = ($x + $y)/2;
  return $z;
}

echo "15 + 20 = " . mesos_oros(15, 20);

?>

 

Πίνακες

Υπάρχουν τρία είδη πινάκων:

 • Πίνακες με δείκτες (Indexed arrays)
 • Συσχετιζόμενοι πίνακες (associative arrays)
 • Πολυδιάστατοι Πίνακες
<?php
$islands = array("Paros", "Ios", "Naxos");
echo $islands[0];   //Θα εμφανίσει Paros
?>
<?php
$age = array("Maria"=>"35", "John"=>"37", "Kostas"=>"43");

echo "Η Μαρία είναι " . $age['Maria'] . " χρονών.";

foreach($age as $x => $x_value) {
  echo "Key=" . $x . ", Value=" . $x_value;
  echo "<br>";
?>
<?php
$friends = array
 (
 array("Μαρία",62,49),
 array("Νίκος",15,73),
 array("Κώστας",35,92),
 array("Κίτσος",47,75)
 );

echo "Η Μαρία είναι ".$friends[0][1] ." χρονών και το βάρος της είναι ".$friends[0][2] ." κιλά.";
?>

 

Ταξινόμηση πινάκων

sort() – ταξινόμηση πίνακα κατά αύξουσα σειρά
rsort() – ταξινόμηση πίνακα κατά φθίνουσα σειρά
asort() – ταξινόμηση συσχετιζόμενου πίνακα κατά αύξουσα σειρά και σύμφωνα με την τιμή
ksort() – asort() – ταξινόμηση συσχετιζόμενου πίνακα κατά αύξουσα σειρά και σύμφωνα με την κλειδί
arsort() – ταξινόμηση συσχετιζόμενου πίνακα κατά φθίνουσα σειρά και σύμφωνα με την τιμή
krsort() – ταξινόμηση συσχετιζόμενου πίνακα κατά φθίνουσα σειρά και σύμφωνα με την κλειδί