Εισαγωγή στην Python

Για να εγκαταστήσετε την python θα πρέπει να πάμε http://www.python.org/downloads και να κατεβάσουμε την κατάλληλη έκδοση. Κατά την εγκατάσταση θα πρέπει να τσεκάρετε την επιλογή Add Python to PATH.

Για να γράφουμε κώδικα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε:ένα από τα ακόλουθα

Ρυθμίσεις για το Notepad++

plugins_menu
Εικόνα 1
plugin_manager
Εικόνα 2
Εικόνα 3
Εικόνα 3

Αρχικά πρέπει να εγκαταστήσουμε το NppExec. Αν είναι εγκατεστημένο τότε θα φαίνεται όταν πάμε στο μενού Plugins (Εικόνα 1) διαφορετικά από το ίδιο μενού επιλέγουμε Plugin Manager > Show Plugin Manager και αναζητούμε το NppExec το οποίο και εγκαθιστούμε (Εικόνα 2). Το Πρόγραμμα θα σας ζητήσει να κάνει επανεκίνηση την οποία και θα αποδεχθείτε. Στην συνέχεια θα πρέπει να κάνουμε τις ακόλουθες ρυθμίσεις στο  NppExec Plugin :

 • Από το μενού Plugins > NppExec τσεκάρουμε τις επιλογές “Show Console Dialog“, “Save all files on execute“,  “Follow $(CURRENT_DIRECTORY)
 • Από το μενού Plugins > NppExec > Execute… πληκτρολογήστε τις εντολές cd “$(CURRENT_DIRECTORY)” C:Python34Python “$(FILE_NAME)” και αποθηκεύστε το με το όνομα Run Python.
 • Από το μενού Plugins > NppExec > Advance Options τσεκάρουμε την επιλογή Place to the Macros submenu και   κάτω από το κείμενο Associated script: επιλέγουμε Run Python (Εικόνα 3) και πατάμε τα κουμπιά Add/Modify και ΟΚ. Το πρόγραμμα θα ξανακάνει επανεκκίνση.
 • Από το μενού Setting > Shortcut mapper… επιλέγουμε την καρτέλα Plugin commands και κάνουμε διπλό κλικ στο Run Python. Στο νέο παράθυρο που θα ανοίξει επιλέγουμε την συντόμευση που επιθυμούμε (δηλ. τον συνδυασμό πλήκτρων που θα πατάμε για να εκτελείτε ο κώδικας python στο Notepad++). Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να επιλέξετε κάποια συντόμευση που ήδη υπάρχει για άλλη λειτουργία του Notepad++ οπότε θα πρέπει να πάτε κανά στο Shortcut mapper και να αλλάξετε είτε την συντόμευση της άλλης λειτουργίας ή του Run Python.  

Για περισσότερες πληροφορίες:  https://www.cs.auckland.ac.nz/courses/compsci101s1c/resources/SetUpNotePad++.pdf

 • Τα αρχεία με κώδικα Python πρέπει να έχουν την κατάληξη (.py) στο τέλος του ονόματος τους.
 • Όταν χρησιμοποιούμε εξειδικευμένους επεξεργαστές (συντάκτες) για να γράφουμε κώδικα python τότε ο κώδικας μας χρωματίζεται για να είναι πιο ευανάγνωστος (syntax highlighting).
 • H python είναι η μόνη ίσως γλώσσα που απαιτεί να γράφουμε στοιχειοθετημένα (άρα και ευανάγνωστα) προγράμματα.Οι εντολές που πάνε μαζί, πρέπει να έχουν το ίδιο επίπεδο εσοχής (συνήθως 4 κενά αλλά μπορώ να χρησιμοποιήσω και λιγότερα). Κάθε τέτοια ομάδα εντολών ονομάζεται μπλοκ (block). Θυμίζουμε ότι σε άλλες γλώσσες όπως C, Java, Javascript κλπ χρησιμοποιούμε άγκιστρα για τα μπλοκ.
 • Για σχόλιο μιας γραμμής χρησιμοποιούμε το σύμβολο #.
 • Η συνάρτηση print(“κείμενο προς εμφάνιση”) εμφανίζει ένα μήνυμα/αποτέλεσμα στην οθόνη και πηγαίνει τον κέρσορα στην επόμενη γραμμή. Για να μην κατεβαίνει μια γραμμή πρέπει να γράψουμε print(“κείμενο προς εμφάνιση”, end=””). Επίσης μπορούμε να συμπεριλάβουμε πολλές τιμές στην ίδια print αρκεί να διαχωρίζονται με κόμμα. Θα εμφανιστούν όλες οι τιμές στην ίδια γραμμή με ένα κενό μεταξύ τους. Μπορούμε αντί για κενό να παρεμβάλλεται κάτι άλλο όπως π.χ. το σύμβολο ?. Σε αυτή την περίπτωση θα γράψουμε print(“ένα”,”ένα”,”ένα”,sep=”?”) .
 • Η συνάρτηση input( “κείμενο προς εμφάνιση”) διαβάζει τιμή από το πληκτρολόγιο. Π.χ. χ=input( “Πληκτρολογήστε το όνομα σας”). Η input επιστρέφει πάντα κείμενο ακόμη και αν ο χρήστης πληκτρολογήσει αριθμό. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να γράψουμε int() ή float(). Π.χ. int(input(“Πληκτρολογήστε την ηλικία σας:”)).
 • Η συνάρτηση len (“κάποιο κείμενο ή μεταβλητή”) που υπολογίζει το πλήθος των χαρακτήρων ενός κειμένου. Π.χ. η εντολή print (len(“Καλημέρα”)) θα εμφανίσει την τιμή 8.

Οι μεταβλητές συχνά παρουσιάζονται ως μικρά “κουτάκια” στην μνήμη, μέσα στα οποία μπορούμε να αποθηκεύσουμε τιμές. Όσο εμβαθύνουμε στην Python θα δούμε ότι είναι καλύτερα να θεωρούμε τις μεταβλητές ως “ετικέτες” που “προσκολλούμε” στις τιμές.  Όταν χρησιμοποιούμε μεταβλητές θα πρέπει να τηρούμε τους παρακάτω κανόνες:

 • τα ονόματα των μεταβλητών μπορούν να περιέχουν γράμματα (κεφαλαία και πεζά), ψηφία και κάτω παύλα (_). Δεν μπορούν όμως να ξεκινούν με ψηφίο. Δεν επιτρέπονται τα κενά.
 • δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ονόματα μεταβλητών οι δεσμευμένες λέξεις της Python (π.χ. print).
 • Καλό είναι τα ονόματα να είναι μεν μικρά αλλά να περιγράφουν όσο γίνεται καλύτερα τις τιμές που θα δεχτούν. Είναι προτιμότερο να ονομάσουμε την μεταβλητή μέγιστη_ηλικία παρά max ή χ ή η_μεγαλύτερη_ηλικία_των_εργαζομένων .
 • Προσοχή όταν γίνεται χρήση του l (αγγλικό λ) και του Ο (κεφαλαίου ο στα Αγγλικά και Ελληνικά) διότι μπορεί να γίνει σύγχυση με τους αριθμούς 1 και 0.
 • Αν και δεν είναι υποχρεωτικό, καλό είναι τα ονόματα των μεταβλητών να γράφονται με πεζά γράμματα. Θα δούμε παρακάτω πότε πρέπει να χρησιμοποιούνται κεφαλαία.

Τύποι Δεδομένων: Ακέραιοι (π.χ. 3 , -4), Κινητής υποδιαστολής (π.χ. 3.14, ) και Μιγαδικοί αριθμοί (π.χ. 1-2j), Λογικές (True ή False),  Συμβολοσειρές (κείμενο), Λίστες (π.χ. [5,7,9,11]) και Tuples .

Τα παρακάτω παραδείγματα είναι αποδεκτά:

akeraios1=7
akeraios2=int(7.0)
Pragmatikos1 = 7.0
Pragmatikos2 = float(7)
keimeno1 = 'hello'
keimeno2 = "hello"
Lista=["Κώστας","Νίκος","Μαρία"]

x,y,z = 5, 9,"Ελένη"
x=y=5

# Εμφανίζει παράθυρο με το κείμενο που γράψαμε, και η τιμή που θα πληκτρολογήσει ο χρήστης καταχωρείται στην μεταβλητή z
z=input("Πληκτρολογήστε το όνομα")

Στην Python δεν χρειάζεται να δηλώσετε μεταβλητές. Για να δούμε τον τύπο μιας μεταβλητής χρησιμοποιούμαι την συνάρτηση typo(μεταβλητή). Για τις συμβολοσειρές (κείμενο) μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο τα μονά εισαγωγικά  όσο και τα διπλά

Ακολουθούν μερικές χρήσιμες μέθοδοι για μετατροπές κειμένου σε μεταβλητές. 

όνομα="μπάμπης σουγιάς"
print(όνομα.title()) # Κάθε λέξη ξεκινά με κεφαλαίο
print(όνομα.upper()) # Όλα κεφαλαία
print(όνομα.lower())

Έστω οτι έχουμε δύο μεταβλητές και θέλουμε να εμφανίσουμε μια πρόταση που να περιέχει κείμενο και τις τιμές των μεταβλητών μαζί. Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα με την χρήση f-strings : 

όνομα="Μπάμπης"
επίθετο ="Σουγιάς" ονοματεπώνυμο=f"Το όνομα σας είναι: {όνομα} και το επίθετο σας: {επίθετο}" print(ονοματεπώνυμο)

Αν θέλουμε να εισάγουμε μία νέα γραμμή ή ένα tab τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αντίστοιχα /n και /t .

print("Τα νησιά:\n\tΠάρος\n\tΝάξος\n\tΜύκονος")

Προσοχή στα κενά. Οι δύο παρακάτω μεταβλητές δεν είναι ίσες. Το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί εύκολα με τις μεθόδους rstrip() , lstrip() και strip().

νησί1 = "Χίος"
νησί2 = " Χίος "
print(νησί2.rstrip()) # αφαιρεί όλα τα κενά από δεξιά
print(νησί2.lstrip()) # αφαιρεί όλα τα κενά από αριστερά
print(νησί2.strip()) # αφαιρεί όλα τα κενά από δεξιά και αριστερά

Για τις συμβολοσειρές (κείμενο) μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο τα μονά εισαγωγικά ‘ όσο και τα διπλά “. Όταν χρησιμοποιούμε διπλά εισαγωγικά τότε το κείμενο μπορεί να έχει μονά. Ισχύει και το αντίστροφο.

print(" Το είδες τ' άλογο;")
print('Έπεσε στα "σαγόνια" της εφορίας!')
 • Αριθμητικοί:  +, -, *, / (διαίρεση), ** (δύναμη), % (το υπόλοιπο ακέραιας διαίρεσης), // (Ακέραια Διαίρεση όπου το υπόλοιπο αγνοείται! π.χ. 20 // 6 = 3)
 • Συγκριτικοί:  > , >= , < ,<= , != (Διάφορο), == (Ισότητα)
 • Λογικοί: not (όχι), and (και), or (ή)

Οι λογικοί τελεστές είναι short-circuit, δηλαδή εάν έχουμε την έκφραση (2>1) or (6<1) τότε η Python θα δεί οτι ο πρώτος τελεστέος είναι αληθής και δεν θα προχωρήσει στον υπολογισμό της τιμής του δεύτερου τελεστέου αφού έτσι και αλλιώς η έκφαρση είναι αληθής.

Οι τελεστέοι δεν έχουν την ίδια προταιρεότητα. Έστω π.χ. η έκφραση 2+5*3. Πρώτα θα εκτελεστεί ο πολλαπλασιασμός και μετά η πρόσθεση. Εάν έχουμε τελεστές με την ίδια προτεραιότητα τότε εκτελείτε αυτός που είναι αριστερά.  Η ιεραρχία των τελεστών είναι ως εξής:

 • (  )
 • **, * , /, //, %
 • +, _
 •  > , >= , < ,<= , != (Διάφορο), == (Ισότητα)
 • not, and,  or

Η διαίρεση μεταξύ ακέριων αριθμών και όλες οι πράξεις στις οποίες εμπλέκονται αριθμοί κινητής υποδιαστολής δίνουν αριθμούς κινητής υποδιαστολής.

Η Python κάνει διάκριση μεταξύ πεζών και κεφαλαίων (case sensitive) οπότε η ισότητα ‘Python’==’python’ δεν είναι αληθής.

Για να είναι πιο ευανάγνωστοι οι μεγάλοι αριθμοί (ακέραιοι ή κινητής υποδιαστολής) μπορεί να χρησιμοποιηθεί η κάτω παύλα (π.χ.  1_000_000).

Μπορούμε να εκχωρήσουμε τιμές σε πολλές μεταβλητές σε μία μόνο γραμμή (π.χ.   x,y,z = 1, 2, 3).

H Python δεν υποστηρίζει σταθερές. Μια συνήθης πρακτική που εφαρμόζουν πολλοί προγραμματιστές είναι να χρησιμοποιούν κεφαλαία στα ονόματα των μεταβλητών που δεν θέλουν να τροποποιηθούν (π.χ. ΦΠΑ = 0.24).

Οι τελεστές + και * μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για κείμενα. Δείτε δύο παραδείγματα: x=”Καλη”+”μέρα” y=”αβγ”*3. Οι τιμές των μεταβλητών x και y θα είναι Καλημέρα και αβγαβγαβγ.

Ο τελεστές in επιστρέφει την τιμή αληθής εάν ο τελεστέος αριστερά συμπεριλαμβάνεται στον τελεστέο δεξιά. Ο τελεστής not in κάνει το αντίθετο.

lista1= ["Κρήτη", "Χίος", "Σάμος", "Κύπρος"]
print("Πάρος" in lista1)  # Θα επιστρέψει την τιμή Ψευδής
print("Πάρος" not in lista1)  # Θα επιστρέψει την τιμή Αληθής

Η εντολή x=x+1 μπορεί να γραφεί και ως εξής : x+=1. Αντίστοιχοι τελεστές υπάρχουν και για την αφαίρεση (-=), διαίρεση (/=), πολλαπλασιασμό (*/) κλπ.

Ασκήσεις

 1. Να γραφεί πρόγραμμα που να διαβάζει την ακτίνα ενός κύκλου και να υπολογίζει και να εμφανίζει το μήκος της περιφέρειας του κύκλου και το εμβαδόν του.
  r=float(input('Δώσε ακτίνα κύκλου'))
  pi=3.14
  periferia=2*pi*r
  emvadon=pi*r**2
  print ('Μήκος περιφέρειας κύκλου:',periferia)
  print ('Εμβαδόν κύκλο:', emvadon)
 2. Να γραφεί πρόγραμμα που να διαβάζει έναν αριθμό (σε δευτερόλεπτα) και να τον μετατρέπει σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα. Παράδειγμα: 3750 δευτ. αντιστοιχούν σε 1 ώρα, 2 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα.
  s=int(input('Πληκτρολόγησε τα δευτερόλεπτα: '))
  ores=s//3600
  lepta=(s%3600)//60
  deuterolepta=(s%3600)%60
  print('Ώρες:',ores)
  print("Λεπτά:", lepta)
  print("Δευτερόλεπτα:", deuterolepta)
 3. Η μετατροπή της θερμοκρασίας από βαθμούς Κελσίου σε Φαρενάιτ δίνεται από τον τύπο F=9C/5+32. Nα γράψετε πρόγραμμα το οποίο θα διαβάζει τη θερμοκρασία σε βαθμούς Κελσίου και θα την υπολογίζει και θα την εμφανίζει σε βαθμούς Φαρενάιτ.
 4. Nα αναπτύξετε πρόγραμμα που διαβάζει το πλήθος των ανδρών, των γυναικών και των παιδιών σε ένα πλοίο και στη συνέχεια υπολογίζει και εμφανίζει το ποσοστό των ανδρών επί του συνόλου των ενηλίκων και το ποσοστό των ενηλίκων επί του συνόλου των επιβατών..
 5. Να γράψετε πρόγραμμα που διαβάζει ένα τριψήφιο αριθμό και εμφανίζει τον αριθμό που προκύπτει αν αλλάξουμε τη σειρά των ψηφίων δηλαδή το πρώτο ψηφίο να γίνει τρίτο και το τρίτο πρώτο (368 -> 863).
 6. Ο βασικός μισθός ενός υπαλλήλου είναι 1000 ευρώ. για κάθε έτος υπηρεσίας ο υπάλληλος λαμβάνει χρονοεπίδομα 20 ευρώ ενώ για κάθε παιδί επίδομα τέκνων 50 ευρώ. Τέλος για ασφαλιστικές εισφορές του παρακρατείται το 20% του μισθού του. Να αναπτύξετε πρόγραμμα που διαβάζει το ονοματεπώνυμο ενός υπαλλήλου, το πλήθος των ετών υπηρεσίας του και το πλήθος των παιδιών του. Στη συνέχεια να υπολογίζει και να εμφανίζει τις καθαρές αποδοχές του υπαλλήλου καθώς και το ποσό των κρατήσεων.
 7. Το ΑΤΜ μιας Τράπεζας διαθέτει χαρτονομίσματα των 50, 20 και 10 ευρώ. να αναπτύξετε πρόγραμμα που αφού διαβάσει το ποσό της ανάληψης που επιθυμεί ο πελάτης, στη συνέχεια να υπολογίζει και να εμφανίζει το πλήθος των χαρτονομισμάτων από κάθε είδος που θα πρέπει να δώσει. Είναι προφανές ότι τα ποσά της ανάληψης θα είναι πολλαπλάσια του 10 και ότι το ATM προσπαθεί να δώσει όσο γίνεται μεγαλύτερα χαρτονομίσματα.
  Παράδειγμα: Αν ένας πελάτης θέλει να κάνει Ανάληψη 380 ευρώ τότε το ATM θα πρέπει να του δώσει 7 χαρτονομίσματα των 50 ευρώ ένα χαρτονόμισμα των 20 ευρώ και ένα χαρτονόμισμα των 10 ευρώ.
 8. Να γράψετε πρόγραμμα αφού διαβάσει το πλήθος των ατόμων που θα πάνε εκδρομή στη συνέχεια να υπολογίζει και να εμφανίζει το συνολικό πλήθος τον πούλμαν που θα πρέπει να ναυλωθούν. Κάθε πούλμαν χωράει 50 επιβάτες.
 9. Ένας τηλεοπτικός σταθμός θέλει να παρεμβάλει διαφημίσεις στις ταινίες που προβάλλει. Πιο συγκεκριμένα θέλει κάθε 30 λεπτά να παρεμβάλλονται διαφημίσεις συνολικής διάρκειας 5 λεπτών. Να αναπτύξετε πρόγραμμα αφού διαβάσει συνολική διάρκεια μιας ταινίας τα εμφανίζει το πλήθος των διακοπών καθώς και τη συνολική διάρκεια προβολής της ταινίας.
if έκφραση:
  εντολές
if έκφραση:
  εντολές
else:
  εντολές
if έκφραση1:
  εντολές
elif έκφραση2:
  εντολές
elif έκφραση3:
  εντολές
else:
  εντολές

Παρατήρηση: Τα μπλοκ των εντολών αποτελούνται από εντολές με την ίδια εσοχή. Αν το μπλοκ αποτελείται από μια μόνο εντολή, τότε μπορεί να γραφτεί στην ίδια γραμμή με την if ή την elif ή την else. Π.χ.

if έκφραση: εντολή1
else: εντολή2

Ασκήσεις

 1. Να γραφεί πρόγραμμα που να δέχεται 2 αριθμούς και ένα τελεστή (+ , – , * , /). Στη συνέχεια, να υπολογίζει και να εμφανίζει το αποτέλεσμα της πράξης που δέχθηκε με τους δύο αριθμούς, εμφανίζοντας κατάλληλο μήνυμα.
 2. Να γραφτεί πρόγραμμα που να υπολογίζει το μισθό μιας εργαζόμενης, η οποία αμοίβεται με την ώρα. Το πρόγραμμα, θα διαβάζει το όνομά της, τις ώρες εργασίας της για τον μήνα, το ωρομίσθιό της και αν είναι έγγαμη ή άγαμη. Οι κρατήσεις, εξαρτώνται από το ύψος του μισθού. Αν ο μισθός είναι μέχρι 1000€ το μήνα, έχει 15% κρατήσεις, διαφορετικά 25%. Οι έγγαμοι, δικαιούνται ένα επίδομα 50€.
while έκφραση:
  εντολές
for μεταβλητή in range (αρχή, μέχρι, βήμα):
  εντολές

Παρατήρηση: Η τιμή του μέχρι που είναι μέσα στη παρένθεση του range δεν είναι η τελική τιμή. Η τελική τιμή της μεταβλητής είναι (μέχρι – βήμα). Επίσης οι τιμές αρχή και βήμα είναι προεραιτικές, εαν παραλειφθούν παίρνουν τις τιμές 0 και 1 αντίστοιχα.

Η εντολή break μέσα σε μια while ή for τερματίζει τις επαναλήψεις. Η εντολή continue αγνοεί τις εντολές που ακολουθούν στην while ή for και πηγαίνει στην αρχή της επανάληψης. Η χρήση και των δύο συναρτήσεων πρέπει να γίνεται με φειδώ.

Αν το πρόγραμμα μας πέσει σε ατέρμωνη επανάληψη τότε για να την διακόψουμε πρέπει να πατήσουμε Ctrl+C.

Ασκήσεις

 1. Να γραφτεί πρόγραμμα που να διαβάζει βαθμούς μέχρι να δεχθεί αρνητικό αριθμό. Στην συνέχεια να εμφανίζει το μέσο όρο τους.
 2. Να γραφτεί πρόγραμμα που να διαβάζει 100 ηλικίες και να υπολογίζει τον μέσο όρο τους.
 3. Να γραφτεί πρόγραμμα σε γλώσσα Python, που να δέχεται 100 αριθμούς από τον χρήστη και να εμφανίζει το πλήθος των άρτιων αριθμών που πληκτρολογήθηκαν.
 4. Να γραφτεί πρόγραμμα σε γλώσσα Python, που να δέχεται αριθμούς από τον χρήστη μέχρι να δώσει το μηδέν και να εμφανίζει το πλήθος των περιττών που πληκτρολογήθηκαν.
 5. Να γραφτεί πρόγραμμα σε γλώσσα Python, που να δέχεται 100 αριθμούς από το πληκτρολόγιο. Στη συνέχεια να υπολογίζει και να εμφανίζει το πλήθος των θετικών, το πλήθος των αρνητικών και το πλήθος των μηδενικών που δόθηκαν.
 6. Να γραφτεί πρόγραμμα που να υπολογίζει το άθροισμα 1+2+3+…+100.
 7. Να γραφτεί πρόγραμμα που να υπολογίζει το άθροισμα 12+32+52+…+502.
 8. Σε ένα τμήμα 27 μαθητών Γ΄ Λυκείου, θέλουμε να υπολογίσουμε το ποσοστό των μαθητών που πήραν γραπτό βαθμό στη Πληροφορική κάτω από 10, το ποσοστό των μαθητών που πήραν βαθμό από 10 μέχρι 15 και το ποσοστό με βαθμό μεγαλύτερο του 15. Να γραφτεί πρόγραμμα, που να δέχεται τους βαθμούς των μαθητών, να υπολογίζει και να εμφανίζει τα παραπάνω ποσοστά.
 9. Για κάθε μαθητή δίνονται τα στοιχεία: ονοματεπώνυμο, προφορικός και γραπτός βαθμός ενός μαθήματος. Να γραφτεί πρόγραμμα που να εκτελεί τις παρακάτω λειτουργίες:
  i. Να διαβάζει τα στοιχεία πολλών μαθητών και σταματά, όταν δοθεί ως ονοματεπώνυμο το κενό.
  ii. Να ελέγχει αν ο προφορικός και ο γραπτός βαθμός είναι από 0 μέχρι 20. Στην περίπτωση που δεν είναι ο βαθμός στα επιτρεπτά όρια, να ξαναδιαβάζεται ο βαθμός μέχρι να δώσουμε τον σωστό βαθμό.
  iii. Να υπολογίζει τον τελικό βαθμό του μαθήματος, ο οποίος είναι άθροισμα του 30% του προφορικού βαθμού και του 70% του γραπτού βαθμού. Επίσης, να εμφανίζει το ονοματεπώνυμο του μαθητή και τον τελικό βαθμό του μαθήματος.
  iv. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το πλήθος των μαθητών που έχουν βαθμό μεγαλύτερο του 18.
 10. Μία εταιρεία δημοσκοπήσεων θέτει σ’ ένα δείγμα 500 πολιτών ένα ερώτημα. Για την επεξεργασία των δεδομένων να αναπτυχθεί πρόγραμμα που:
  i. Να διαβάζει το φύλλο του πολίτη (Α= Άνδρας, Γ= Γυναίκα).
  ii. Να διαβάζει την απάντηση στο ερώτημα, η οποία μπορεί να είναι ‘ΝΑΙ’ ή ‘ΟΧΙ’ ή ‘ΔΕΝ ΞΕΡΩ’ .
  iii. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το πλήθος των ατόμων που απάντησαν ‘ΝΑΙ’.
  iv. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το πλήθος των ατόμων που απάντησαν ‘ΟΧΙ’.
  v. Στο πλήθος των ατόμων που απάντησαν ‘ΝΑΙ’ να υπολογίζει και να εμφανίζει το ποσοστό των ανδρών και το ποσοστό των γυναικών.
 11. Ένα σχολείο αποφάσισε να πάει μια 3ήμερη εκδρομή. Να γίνει πρόγραμμα που θα εκτελεί τα παρακάτω:
  i. Να δίνει το σύνολο των μαθητών του σχολείου.
  ii. Για κάθε μαθητή θα δίνεται το ερώτημα “Θέλεις να πας εκδρομή (ΝΑΙ/ΟΧΙ) ;”
  iii. Ο μαθητής θα απαντά στο παραπάνω ερώτημα με ΝΑΙ ή ΟΧΙ.
  iv. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το πλήθος και το ποσοστό των μαθητών που απάντησαν “ΝΑΙ”.
 12. Να γραφτεί πρόγραμμα που να δέχεται αριθμούς μέχρι να πληκτρολογήσουμε το 100. Το πρόγραμμα να υπολογίζει και να εμφανίζει το άθροισμα, το πλήθος και το μέσο όρο των αριθμών που δόθηκαν. Ο αριθμός 100, που σηματοδοτεί και το τέλος της πληκτρολόγησης, να λαμβάνεται υπόψη στους παραπάνω υπολογισμούς.
 13. Στα Μαθηματικά, οι Αριθμοί Φιμπονάτσι (Fibonacci ) είναι οι αριθμοί της παρακάτω ακέραιης ακολουθίας: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, …  Εξ ορισμού, οι πρώτοι δύο αριθμοί Φιμπονάτσι είναι το 0 και το 1, και κάθε επόμενος αριθμός είναι το άθροισμα των δύο προηγούμενων. Να γραφτεί πρόγραμμα που να διαβάζει ένα ακέραιο αριθμό και να υπολογίζει και να εμφανίζει τους όρους της ακολουθίας Fibonacci που είναι μικρότεροι από τον αριθμό αυτό.
  Λύση
  # Αριθμοί Fibonacci (κάθε αριθμός είναι άθροισμα των 2 προηγούμενων)
  orio=int(input("Δώστε το ανώτατο όριο για την ακολουθία Fibonacci: "))
  a, b = 0, 1
   
  while b < orio:
    temp=a
    a=b
    b=temp+b
    print(b, end="/")

  Ακολουθεί μια δεύτερη πιο σύντομη λύση

  # Αριθμοί Fibonacci (κάθε αριθμός είναι άθροισμα των 2 προηγούμενων)
  orio=int(input("Δώστε το ανώτατο όριο για την ακολουθία Fibonacci: "))
  a, b = 0, 1
  
  while b < orio:
    print(b, end="/")
    a, b = b, a+b
 14. Να γραφτεί πρόγραμμα για 35 μαθητές, που να δίνονται οι μέσοι όροι των βαθμών τους. Το πρόγραμμα να υπολογίζει και να εμφανίζει:
  i. Τον μεγαλύτερο βαθμό
  ii. Τον μικρότερο βαθμό, και
  iii. Τον μέσο όρο όλων των βαθμών.
 15. Η εικασία του Lothar  Collatz διατυπώθηκε από τον ίδιο το 1937 και μέχρι τώρα δεν έχει αποδειχθεί: Έστω ν ένας τυχαίος ακέραιος αριθμός. Αν ο ω είναι άρτιος τότε πρέπει να τον διαρέσουμε με το 2 ενώ αν είναι περιττός να τον πολλαπλασιάσουμε με το 3 και να προσθέσουμε 1. Αν επαναλάβετε αυτή την απλή διαδικασία στο τέλος θα καταλήξουμε με  τον αριθμό 1.
  Να γραφεί πρόγραμμα που διαβάζει ένα τυχαίο ακέραιο αριθμό και εμφανίζει όλες τις μετατροπές του μέχρι να γίνει 1.
  Λύση
  x=int(input("Δώσε αριθμό:"))
  
  while x!=1:
    if x%2==0 :
      x=int(x/2)
      print(x)
    else:
      x=3*x+1
      print(x)
 16. Να γραφτεί πρόγραμμα που επιλέγει ένα τυχαίο ακέραιο αριθμό μεταξύ 1 εως 100 και στην συνέχεια μας ζητάει να μαντέψουμε τον αριθμό. Αν δεν τον βρούμε τότε μας ενημερώνει για το αν ο αριθμός που μαντέψαμε είναι μικρότερος ή μεγαλύτερος από αυτον που επέλεξε το πρόγραμμα. Ο χρήστης επιτρέπεται να δοκιμάσει μέχρι και 7 φορές.
  Λύση
  import random
  tyxaios = random.randint(1, 100)
  
  for n in range(1, 7):
    print("Έχετε "+str(8-n)+' προσπάθειες. Ποιός είναι ο αριθμός;')
    x= int(input())
    if x< tyxaios : print('Μαντέψατε μικρότερο αριθμό.') elif x> tyxaios :
      print('Μαντέψατε μεγαλύτερο αριθμό')
    else:
      print('Μπράβο το βρήκατε έπειτα από '+str(n)+" προσπάθειες")
      break
  
  if x!= tyxaios :
    print('Δεν τα καταφέρατε. Ο μυστικός αριθμός ήταν: ' + str(tyxaios))

Υπάρχουν κάποιες συναρτήσεις που όταν τις χρειαστούμε απλά τις καλούμε όπως π.χ. input, print και len. Αυτές καλούνται built-in (ενσωματωμένες). Για να δείτε όλες τις ενσωματωμένες συναρτήσεις κάντε κλικ εδώ. Οι υπόλοιπες συναρτήσεις είναι ομαδοποιημένες. Για να χρησιμοποιήσουμε μία τέτοια συνάρτηση θα πρέπει πρώτα να γράψουμε import όνομα_ομάδας. Παραδείγματα:

 • Η συνάρτηση randint(x,y) επιστρέφει ένα τυχαίο ακέραιο μεταξύ x και y και ανήκει στην ομάδα με όνομα random. Για να την χρησιμοποιήσουμε πρέπει πρώτα να γράψουμε import random. Στην Python οι ομάδες αποκαλούνται modules.
 • Ένα πρόγραμμα τερματίζεται αυτόματα όταν εκτελεστεί και η τελευταία εντολή. Για να προκαλέσουμε τερματισμό νωρίτερα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την συνάρτηση sys.exit()  που ανήκει στην ομάδα (module) sys. Άρα πρέπει κάπου στην αρχή να έχουμε γράψει import sys.

Μπορούμε να φτιάξουμε και δικές μας συναρτήσεις. Η σύνταξη είναι:

def    όνομα_συνάρτησης ( παράμετροι ) : 
  """ Σύντομη περιγραφή του τι κάνει η συνάρτηση """
    Εντολές 
    return αποτέλεσμα

και ένα παράδειγμα:

def artios_perittos (x):   # Η μεταβλητή x λέγεται parameter
  if x % 2 == 0:
    return "Είναι άρτιος"
  else:
    return "Είναι περιττός"

print(artios_perittos(345)) # το 345 λέγεται argument

Στην περίπτωση που μια συνάρτηση δεν περιλαμβάνει την εντολή return τότε επιστρέφει την τιμή None.
Αν μία συνάρτηση έχει περισσότερες από μία παραμέτρους και φοβόμαστε μήπως μπερδέψουμε την σειρά των μεταβλητών όταν την καλούμε:

def συνάρτηση1 (ηλικία, βάρος):
  print("Η ηλικία μου είναι:", ηλικία, "ενώ το βάρος μου είναι :", βάρος)

συνάρτηση1(βάρος=90, ηλικία=53)

Οι μεταβλητές σε μια συνάρτηση είναι τοπικές, δηλαδή όταν ολοκληρωθεί μία συνάρτηση αυτές διαγράφονται από την μνήμη. Οι μεταβλητές στο κυρίως πρόγραμμα είναι καθολικές, δηλαδή διαγράφονται όταν τερματίσει το πρόγραμμα. Με τις μεταβλητές ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μία τοπική μεταβλητή πουθενά αλλού παρά μόνο μέσα στην συνάρτηση της.
 • Αντίθετα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μία καθολική μεταβλητή μέσα σε οποιαδήποτε συνάρτηση.
 • Επιτρέπεται η χρήση του ίδιου ονόματος για δύο (ή περιοσσότερες) μεταβλητές αρκεί να μην βρίσκονται στην ίδια συνάρτηση ή και οι δύο στο κυρίως πρόγραμμα.
 • Οι αλλαγές που κάνει μια συνάρτηση σε μία λίστα που έχει λάβει ως παράμετρο, είναι μόνιμες.

Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, τα αρθρώματα (Modules) είναι ομάδες συναρτήσεων.
Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι γα να γράφετε αρθρώματα, αλλά ο απλούστερος τρόπος είναι δημιουργώντας ένα αρχείο με επέκταση .py το οποίο θα περιέχει συναρτήσεις. Έστω το αρχείο οι_συναρτήσεις_μου.py που περιέχει τις εξείς δύο συναρτήσεις:

def μέσος_όρος (x,y):
  return((x+y)/2)
    
def μέγιστος (x,y):
  if x > y:
    return(x)
  else:
    return(y)

Έστω ακόμη ένα αρχείο με το όνομα το_πρόγραμμα_μου.py . Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε μέσα σε αυτό τις συναρτήσεις του αρχείου οι_συναρτήσεις_μου.py τότε θα πρέπει να γράψουμε:

import οι_συναρτήσεις_μου
οι_συναρτήσεις_μου.μέσος_όρος(4,8) οι_συναρτήσεις_μου.μέγιστος(4,8))

Επειδή το όνομα οι_συναρτήσεις_μου είναι μεγάλο μπορούμε να το αντικαταστήσουμε με κάτι πιο χρηστικό:

import οι_συναρτήσεις_μου as δ
δ.μέσος_όρος(4,8) δ.μέγιστος(4,8))

Μοιάζουν με τους πίνακες που συναντάμε στις περισσότερες γλώσσες προγραμματισμού αλλά μας παρέχουν περισσότερη ευελιξία. Η Λίστα είναι μια δομή δεδομένων. Είναι ένα διατεταγμένο σύνολο στοιχείων/αντικειμένων όχι κατ’ανάγκη του ίδιου τύπου (συνήθως είναι του ίδιου τύπου) και περιλαμβάνονται μεταξύ των συμβόλων των αγκυλών [  … ].Ένα στοιχείο μιας Λίστας μπορεί να επαναλαμβάνεται περισσότερες από μία φορές.

lista1=[1,5,"Κώστας",9,1,"Κώστας"]
lista2=[]  # κενή λίστα

Για να αναφερθούμε στο 1ο στοιχείο μιας λίστας πρέπει να γράψουμε όνομα_λίστας[0], για το δεύτερο όνομα_λίστας[1] κοκ. Επίσης για το τελευταίο στοιχείο , το προτελευταίο, κοκ μπορούμε να γράψουμε αντίστοιχα όνομα_λίστας[-1], όνομα_λίστας[-2] κοκ.

lista1=[1,5,"Κώστας",9,1,"Κώστας"]
print(lista1[0])    #Θα εμφανίσει 1
print(lista1[2:5])    #Θα εμφανίσει ["Κώστας",9,1]
print(lista1[-3])    #Θα εμφανίσει το τρίτο στοιχείο από το τέλος (9) 

print(lista1)      #Πρώτος τρόπς να εμφανιστεί ολόκληρη η λίστα

for x in lista1:    #Δεύτερος τρόπος να εμφανιστεί ολόκληρη η λίστα
print (x)

for x in range(0,6,1): #Τρίτος τρόπος να εμφανιστεί ολόκληρη η λίστα (lista1[0]) εως lista1[5])
  print (lista1[x])
while lista1: #Τέταρτος τρόπος να εμφανιστεί ολόκληρη η λίστα. Για να τερματιστεί η while πρέπει η λίστα να είναι άδεια
x=lista1.pop()
print (x)

Επιτρέπεται λίστα μέσα σε λίστα.

lista2 = [['Τήνος', 'Σύρος', "Πάρος"], [10, 20, 30, 40, 50]]
print(lista2[0][1])  # θα εμφανίσει την λέξη Σύρος

Μπορούμε να διαγράψουμε διαδοχικά στοιχεία της λίστας με την εντολή del Όνομα_λίστας[ν1:ν2], όπου ν1 η θέση του πρώτου στοιχείου προς διαγραφή και ν2 η θέση του επόμενου από το τελευταίο προς διαγραφή. Θα διαγράψει δηλ τα στοιχεία που είναι στις θέσεις ν1, ν1+1, …, ν2-1. Θυμίζουμε οτι το πρώτο κελί είναι στην θέση 0.

lista1=[1,5,"Κώστας",9,1,"Κώστας"]
del lista1[1:4]
print(lista1)  # θα εμφανίσει [1, 1, 'Κώστας']

Για να τροποποίησουμε ένα στοιχείο απλά εκχωρούμε μία τιμή σε αυτό.

lista1=[1,5,"Κώστας",9,1,"Κώστας"]
lista1[2]="Μαρία"
print(lista1)  # θα εμφανίσει [1, 5, 'Μαρία', 9, 1, 'Κώστας']

Χρήσιμοι Μέθοδοι για Λίστες

lista1= ["Κρήτη", "Χίος", "Σάμος", "Κύπρος"]

print(lista1.index("Χίος"))   # Θα επιστρέψει την τιμή 1

lista1.append("Ρόδος")  # Θα προσθέση την Ρόδο στο τέλος της λίστας.
print(lista1)   # Θα εμφανίσει ['Κρήτη', 'Χίος', 'Κύπρος', 'Ρόδος']

lista1.insert(2,"Άνδρος")  # Θα προσθέση την Άνδρο ανάμεσα στο 2ο και 3ο στοιχείο.
print(lista1)   # Θα εμφανίσει ['Κρήτη', 'Χίος', 'Άνδρος', 'Κύπρος', 'Ρόδος']

lista1.remove("Χίος") # Θα διαγράψει το στοιχείο Χίος
lista1.del(2) # Θα διαγράψει το 3o στοιχείο - Κύπρος
lista1.pop(2) # Θα διαγράψει το 3o στοιχείο και θα επιστρέψει την τιμή του - Ρόδος
print(lista1) # Θα εμφανίσει ['Κρήτη', 'Άνδρος', 'Κύπρος', 'Ρόδος']

lista1.sort()  # Ταξινομεί τα στοιχεία κατά αύξουσα σειρά
print(lista1) # Θα εμφανίσει ['Άνδρος', 'Κρήτη', 'Κύπρος', 'Ρόδος', 'Σάμος']

lista1.sort(reverse=True) # Ταξινομεί τα στοιχεία κατά φθίνουσα σειρά
print(lista1) # Θα εμφανίσει ['Σάμος', 'Ρόδος', 'Κύπρος', 'Κρήτη', 'Άνδρος']


lista1= ["κρήτη", "Χίος", "σάμος", "Κύπρος"]
lista1.sort() # Ταξινομεί τα στοιχεία κατά αύξουσα σειρά αλλά τα κεφαλαία γράμματα προηγούνται των πεζών
print(lista1) # Θα εμφανίσει ['Κύπρος', 'Χίος', 'κρήτη', 'σάμος']

lista1.sort(key=str.lower) # Ταξινομεί τα στοιχεία κατά αύξουσα σειρά χωρίς διάκριση πεζών-κεφαλαίων
print(lista1) # Θα εμφανίσει ['κρήτη', 'Κύπρος', 'σάμος', 'Χίος']

lista1.sort(key=str.lower,reverse=True ) # Ταξινομεί τα στοιχεία κατά φθίνουσα σειρά χωρίς διάκριση πεζών-κεφαλαίων
print(lista1) # Θα εμφανίσει ['Χίος', 'σάμος', 'Κύπρος', 'κρήτη']
print(sorted(lista1)) # Θα εμφανίσει την λίστα ταξινομημένη αλλά μόνο για αυτή την εντολή.
lista1.reverse() # αντιστρέφει μόνιμα, την διάταξη των στοιχείων

Το κείμενο δεν είναι παρά μία λίστα χαρακτήρων. Κάθε χαρακτήρας και ένα διαφορετικό στοιχείο της λίστας.

for x in "Αρνάκι άσπρο και παχύ":
  print(x)   # Εμφανίζει ένα ένα τα γράμματα του κειμένου

Προσοχή: Σε αντίθεση με τις λίστες στο κείμενο δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάποιους χαρακτήρες. Το ακόλουθο τμήμα πρόγράμματος είναι λάθος.

x="Αρνάκι άσπρο και παχύ"
x[0:5]="Παπάκι"
print(x)

Ο σωστός τρόπος είναι :

x="Αρνάκι άσπρο και παχύ"
y="Παπάκι"+x[6:len(x)]
print(y)

Ένας τρόπος να φτιάξουμε μία λίστα αριθμών

άρτιοι=list(range(2,101,2)) # η λίστα θα περιλαμβάνει 2,4,6, ... 100
print(άρτιοι)

Κάποιες χρήσιμες συναρτήσεις για αριθμητικές λίστες:

άρτιοι=[12, 3, 55, 6, 31, 2, 9, 100, 23, 45]
print(min(άρτιοι))
print(max(άρτιοι))
print(sum(άρτιοι))

Δημιουργία λίστας σε μία γραμμή:

τετράγωνα =[x**2 for x in range(1, 101, 1)]
print(τετράγωνα)

Δημιουργία λίστας αντίγραφο μιας άλλης:

Λίστα1 =[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
Λίστα2=Λίστα[:]
print(Λίστα2)

Ένας τρόπος να ελέγξουμε αν μία λίστα είναι άδεια:

Λίστα1 =[]
if Λίστα1:
  print('θα εκτελεστούν οι εντολές που βρίσκονται εδώ αν η λίστα δεν είναι άδεια')
else:
  print('θα εκτελεστούν οι εντολές που βρίσκονται εδώ αν η λίστα είναι άδεια')
print(Λίστα2)

Ένας τρόπος να ελέγξουμε αν μία λίστα είναι άδεια:

Ασκήσεις

 1. Συμπληρώστε το παρακάτω τμήμα προγράμματος ώστε να διαβάζει τον αριθμό κάποιου μήνα (1-12) και να εμφανίζει το όνομα του σε συντόμευση.
  months = "ΙανοΦεβρΜαρτΑπριΜαιοΙουνΙουλΑυγοΣεπτΟκτωΝοεμΔεκε"
  x = int(input("Πληκτρολογήστε αριθμό μήνα:"))

  Λύση

  months = "ΙανοΦεβρΜαρτΑπριΜαιοΙουνΙουλΑυγοΣεπτΟκτωΝοεμΔεκε"
  x = int(input("Πληκτρολογήστε αριθμό μήνα:"))
  print(months[4*x-4:4*x])
 2. Κάθε χαρακτήρας αποθηκευέται στο υπολογιστή σαν αριθμός. Το σύστημα που χρησιμοποιείται για την μετατροπή χαρακτήρων σε αριθμούς και αντίστροφα λέγεται Unicode (utf-8). Η συνάρτηση ord(“Α”) επιστρέφει τον αριθμό που αντιστοιχεί στον χαρακτήρα Α (για το ελληνικό Α είναι 913), η συνάρτηση chr(913) κάνει το αντίθετο.
  Να φτιάξετε πρόγραμμα που διαβάζει ένα κείμενο και το κωδικοποιεί μετατρέποντας κάθε χαρακτήρα στον επόμενο του σύμφωνα με το σύστημα utf-8. Στο τέλος να εμφανίζει το κωδικοποιημένο κείμενο.
  Να φτιάξετε ένα δεύτερο πρόγραμμα που θα αποκωδικοποιεί τα κρυπτογραφημένα μηνύματα του πρώτου προγράμματος και θα το εμφανίζει.
  Λύση
  # Πρόγραμμα κρυπτογράφησης
  keimeno1=input("Δώστε κείμενο προς κρυπτογράφηση:")
  
  keimeno2=""
  for x in keimeno1:
    keimeno2=keimeno2+chr(ord(x)+1)
  
  print(keimeno2)
  # Πρόγραμμα αποκρυπτογράφησης
  keimeno2=input("Δώστε κείμενο προς αποκρυπτογράφηση:")
  
  keimeno1=""
  for x in keimeno2:
    keimeno1=keimeno1+chr(ord(x)-1)
  
  print(keimeno1)

Tuples (Πλειάδες). Μοιάζουν καταπληκτικά με τις λίστες. Έχουν όμως δύο διαφορές:

 • αντί για αγκύλες [ ] χρησιμοποιούμε παρενθέσεις ( ) και
 • Τα στοιχεία τους δεν μπορούν να τροποποιηθούν (παραμένει σταθερή).

Δύο χρήσιμες συναρτήσεις για μετατροπή σε λίστα ή tuple είναι η tuple() και list().

x=tuple(['ένα', 'δύο', 15])
print(x)  # Θα εμφανίσει ('ένα', 'δύο', 15)

y=list(('ένα', 'δύο', 15))
['ένα', 'δύο', 15]

z=list('hello')
['h', 'e', 'l', 'l', 'o']

Dictionaries. Μοιάζουν με τις λίστες. Αντί για αγκύλες έχουν άγκιστρα {“κλειδί1” : “τιμή1”, “κλειδ2” : “τιμή2”, “κλειδί3” : “τιμή3” } Η σημαντικότερη διαφορά είναι οτι κάθε στοιχείο τους (value) πρέπει να συνδυάζεται με μία τιμή (key). Η σειρά είναι key (κλειδί)-value (τιμή). Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να συσχετίσουμε κάποιους Αγγλικούς όρους με τους αντίστοιχους ελληνικούς.

x={"Γεια":"hello", "Καλημέρα":"Goodmorning", "Καληνύχτα":"Goodnight"}  # Γειά είναι το κλειδί, ενώ hello είναι η τιμή
x['Αετός']="Eag"   # από python 3.7 και μετά κάθε νέο στοιχείο μπαίνει τελευταίο
x['Αετός']="Eagle" # επειδή ήδη υπάρχει το τροποποιεί
del x['Γεια'] # διαγράφει το αντίστοιχο στοιχείο
print(x['Νησί']) # Θα εμφανίσει λάθος διότι δεν υπάρχει. Καλύτερα να χρησιμοποιηθεί η get που ακολουθεί
print(x.get('Νησί', 'Μήνυμα που θα εμφανιστεί αν δεν υπάρχει το Νησί')) #

Για να διατρέξουμε όλα τα ζεύγη κλειδί-τιμή γράφουμε:

x = {"Κική": "26/08/66","Χαρά": "12/03/87", "Νίκος": "02/10/99"}
for όνομα, ημερομηνία in x.items():
  print(όνομα, ημερομηνία)

Για να διατρέξουμε όλα τα κλειδιά γράφουμε:

x = {"Κική": "26/08/66","Χαρά": "12/03/87", "Νίκος": "02/10/99"}
for όνομα in x.keys():
  print(όνομα)
for όνομα, ημερομηνία in sorted(x.keys()): # γίνεται πρώτα ταξινόμηση ως προς τα κλειδιά 
  print(όνομα)

Για να διατρέξουμε όλες τις τιμές γράφουμε:

x = {"Κική": "26/08/66","Χαρά": "12/03/87", "Νίκος": "02/10/99"}
for όνομα in x.values():
  print(ημερομηνία )

Στο πρόγραμμα που ακολουθεί έχουν ήδη καταχωρηθεί τα ονόματα και οι ημερομηνίες γέννησης κάποιων ανθρώπων. Ο χρήστης καλείται να πληκτρολογήσει ένα όνομα. Αν το όνομα υπάρχει καταχωρημένο τότε εμφανίζεται η ημερομηνία γέννησης αλλιώς εμφανίζεται μήνυμα που ζητάει την ημερομηνία γέννησης. Το νέο όνομα και η ημερομηνία προστίθενται στο dictionary και η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι ο χρήστης να πληκτρολογήσει την λέξη ΤΕΛΟΣ.

x = {"Κική": "26/08/66","Χαρά": "12/03/87", "Νίκος": "02/10/99"}


while True:
  onoma = input("Γράψτε το όνομα ή την λέξη ΤΕΛΟΣ για να τερματίσετε το πρόγραμμα)")
  if onoma == "ΤΕΛΟΣ":
    break
  if onoma in x:
    print("Το όνομα που ζητήσατε είναι: "+onoma+". Τα γενέθλια είναι:"+x[onoma])
  else:
    print("Δεν ξέρω κανέναν με το όνομα: " + onoma)
    x[onoma] = input("Δώστε ημερομηνία γέννησης: ")
    print("Το όνομα και η ημερομηνία γεννήσεως προστέθηκαν!")

Καλές ιστοσελίδες:

Σχολικό βιβλίο: εδώ.